Η παραδοσιακή ζωή στη Ρόδο

128841439395553

Views: 185

Abstract

Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα Περιγραφή Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στον τρόπο ζωής του τόπου μας σε παλιότερα χρόνια. Η ενότητα αυτή σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου με τις προδιαγραφές της νέας μάθησης-μάθησης μέσω σχεδιασμού. Η ενότητα σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της δικής μας τάξης, γι αυτό ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε αλλαγές σε επίπεδο στόχων (να παραλείψετε, να τροποποιήσετε, να προσθέσετε), δραστηριοτήτων (ίσως χρειαστεί να τις μετατρέψετε σε διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας) και εκπαιδευτικού υλικού (φωτογραφίες, προσωπικές ιστορίες ανθρώπων της περιοχής του σχολείου), για να αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις εμπειρίες των δικών σας παιδιών. Οι δραστηριότητες, όπως έχουν σχεδιαστεί, απευθύνονται κυρίως σε ομάδες παιδιών, γι αυτό προϋποθέτουν τη λειτουργία της τάξης σας σε ομάδες. Γνωστικό Πεδίο Μελέτη Περιβάλλοντος: Τοπική Ιστορία Θέμα Στα χρόνια τα παλιά