ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

128841459486399

Views: 385

Abstract

Περιγραφή Η έναρξη της σεξουαλικής ζωής ενός ανθρώπου πρέπει να συνοδεύεται και από την έναρξη χρήσης κάποιας μεθόδου αντισύλληψης. Καλή γνώση του αναπαραγωγικού συστήματος οδηγεί στην κατανόηση της λειτουργίας της καθεμιάς μεθόδου. Η μελέτη των μεθόδων αντισύλληψης οδηγεί στην επιλογή της πλέον κατάλληλης, η οποία θα συνδυάζει αξιοπιστία και εξασφάλιση της υγείας. Γνωστικό Πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ Σκοπός της Μάθησης: είναι να παρουσιασθούν οι μέθοδοι αντισύλληψης, να μελετηθούν οι ιδιαιτερότητες της καθεμιάς και να τονιστεί η αναγκαιότητα χρήσης αντισύλληψης με την έναρξη της σεξουαλικής ζωής. Στο μάθημα της Βιολογίας Α΄Λυκείου, στο ΚΕΦ.12 (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ), στη σελ.244 υπάρχει η παράγραφος με τίτλο "'Ελεγχος γεννήσεων-Οικογενειακός προγραμματισμός". Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 15-16